CTR group a.s.

JUDr. Michal Medviď - správca, advokát

JUDr Michal Medvid spravca advokat